Provozní řád

Provozní řád střelnice

SSK 0375 Zvoleněves, okres Kladno

( VÝŇATEK )

Tento provozní řád Střelnice SSK Zvoleněves je závazný pro všechny osoby, které se zdržují v prostoru střelnice.

a. Provozovatel střelnice

a.1.1. Provozovatelem střelnice je Sportovně střelecký klub 0375 Zvoleněves, 273 25 Zvoleněves 297, IČ
66318009.

Provozní doba, pravidla evidence osob
f.1. Provozní doba na střelnici

f.1.1. Střelnice je provozována celoročně v letním období od 1.4. do 30.9. od 9:00 do 18:00 hod., v zimním období od 1.10. do 31.3. od 9:00 do 16:00 hod.

f.1.2. Je zakázána střelba ve dnech státem uznávaných svátků mimo den 25.12. f.1.3. Je zakázána střelba v neděli mimo zbraní ráže .22 s okrajovým zápalem.

i.2.    Zařízení střelnice

i.2.1. Střelnici tvoří dva úseky pro střelbu z krátkých a dlouhých ručních palných zbraní. Úseky jsou orien- továny kolmo na sebe, střelba na jednom úseku vylučuje střelbu na druhém.

i.2.2. Úsek pro střelbu na vzdálenost do 25 m.

i.2.2.1. Úsek má šířku cca 25 m, délka k patě zpevněného čelního záchytného valu je 25 m. Má charakter střelnice polokryté.

i.2.2.2. Střelecká stanoviště se umísťují do střeleckého přístřešku, který je součástí objektu, ve kterém je dále sklad a místnost rozhodčího vybavená elektrickým časovačem ovládání terčového zařízení pro otočné terče.

i.2.2.3. Střelecký přístřešek má betonovou podlahu, stěny jsou akusticky ošetřeny, před palebnou čáru jsou vysunuty boční clony oddělující jednotlivá střelecká stanoviště a rovněž je vyložena střecha přístřešku tak, aby byla zajištěna ochrana proti úniku chybně vystřelených střel z prostoru střelnice. Celková délka palebné čáry je 14,8 m, hloubka přístřešku je 3 m.

i.2.2.4. Na palebné čáře se zřizuje až 15 střeleckých stanovišť, která jsou oddělena od výstřelného prostoru odkládacími deskami.

i.2.2.5. V prostoru za střeleckými stanovišti je možné vyhradit prostor pro diváky.

i.2.2.6. V levé straně na terčové linii 25 m jsou osazena 2 terčová otočná zařízení pro uchycení mizivých terčů.

i.2.2.7. Čelní záchytný zemní val má předprseň z dřevěných kuláčů a na hřebenu je val zvýšen stěnou ze stejného materiálu. Za záchytným valem volný terén končí skalní stěnou.

i.2.3. Úsek pro střelbu na vzdálenost 50 m.

i.2.3.1. Úsek má šířku cca 20 m, délka k patě zpevněného čelního záchytného valu je 50 m. Má charakter střelnice otevřené.

i.2.3.2. Střelecká stanoviště se umísťují do střeleckého přístřešku, který je součástí objektu, ve kterém je dále klubovna s kuchyňkou, sklad a v podkroví pozorovatelna.

i.2.3.3. Střelecký přístřešek má betonovou podlahu. Celková délka palebné čáry je 11,8 m, hloubka pří- střešku je 3,6 m.

i.2.3.4. Na palebné čáře se zřizuje až 9 střeleckých stanovišť pro střelbu z malorážek na 50 m. i.2.3.5. V prostoru za střeleckými stanovišti je možné vyhradit prostor pro diváky.

i.2.3.6. Přírodní čelní zemní záchytný val je zpevněn předprsní z dřevěných kuláčů.

i.2.4. Průhledné oplocení je kolem celého prostoru střelnice. Na oplocení u vstupu do areálu střelnice jsou tabule informující o provozovateli střelnice a povolené provozní době střelnice

i.2.5. Týlová část střelnice zahrnuje plochy a prostory určené pro soustředění osob a skladování materiálu.

i.2.6. Na střelnici je zavedena elektrická energie.

i.2.7. Tři ruční hasicí přístroje jsou ve skladu objektu pro střelbu na 25 m, kde uložena i lékárna s prostředky pro poskytnutí první pomoci, obsahem odpovídající stávající právní úpravě.

i.3. Umísťování terčů

i.3.1. Palebná čára je vždy v příslušném střeleckém přístřešku.

i.3.2. Terče se umísťují na vzdálenosti podle druhu cvičení na terčová zařízení nebo do držáků.

i.3.3. Je dovoleno používat pouze schválené papírové, dřevěné, plastové nebo kovové terče podle pravidel pro střelbu. Není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za terče považovat.

i.3.4. Při střelbě na pevný terč se terče umísťují na úseku pro střelbu na 25 m do stabilních rámů v požadované vzdálenosti od palebné čáry.

i.3.5. Při střelbě na vzdálenosti kratší se při neměnné palebné čáře, která je vždy ve střeleckém přístřešku, terče umísťují na potřebné kratší vzdálenosti.

i.3.6. Na úseku pro střelbu z malorážek na 50 m se terče umísťují na terčové linii 50 m.

i.3.7. Při střelbě na kovové terče není dovoleno střílet na terče poškozené nebo deformované tak, že by moh- ly způsobit odrazy střel z prostoru střelnice.

j. Zbraně a střelivo
j.1. Dovolené zbraně a střelivo

Na střelnici SSK Zvoleněves je dovoleno střílet na úseku pro střelbu do 25 m:

z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela,
z malorážkových pistolí ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela,
z krátkých ručních zbraní do výkonu ráže .44 Magnum, náboji se středovým zápalem se střelou s měkkým jádrem,
ze všech krátkých ručních palných zbraní cvičným střelivem.

Na úseku pro střelbu na 50 m je dovoleno střílet:

z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela,
Signální pistole a signální zařízení do ráže 26,5 mm je dovoleno použít pouze k signalizaci.
O použití rozhoduje správce střelnice.

j.2. Zakázané zbraně a střelivo

j.2.1. Je zakázáno střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, zejména zbraněmi kategorie A, uvedenými v
§4 odst. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, pokud na ně není udělena platná výjimka.

j.2.2. Je zakázáno střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem výkonnějším a nepříslušným. Stejně tak je zakázáno střílet střelivem laborovaným speciálními střelami (svítící, zápalné, průbojné, expanzní, výbušné, barvící, chemické, biologické a podobné).

j.2.3. Není dovolena střelba z historických zbraní včetně jejich replik, nabíjených ústím hlavně nebo válce.

j.3. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být

j.3.1. V řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz.

j.3.2. Řádně registrované, dokladem o registraci je platný průkaz zbraně. Subjekty uvedené v §1 odst. (2), písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění pro podmínky držení, nošení a používání zbraní pod- léhají speciální právní úpravě.

j.3.3. Opatřené v České republice uznávanou platnou zkušební značkou.

j.4. Ostatní zbraně

j.4.1. Používání jiných zbraní než výše uvedených, je možné jen na základě souhlasného vyjádření soudního znalce specializace balistika, pro jejich trvalé užívání i následného souhlasu příslušného útvaru policie a zpracování změny provozního řádu.

j.4.2. Střelbu ze zbraní neregistrovaných nebo nepodléhajících registraci je možné vést pouze na základě
souhlasu správce střelnice.

k. Způsoby střelby
k.1. Poloha při střelbě

k.1.1. Na střelnici se vede střelba z krátkých ručních palných zbraní v poloze vstoje.
Střelba z malorážek se vede ze všech střeleckých poloh.

k.2. Vzdálenost střelby

k.2.1. Na úseku pro střelbu z krátkých zbraní je maximální vzdálenost terčů 25 m, na úseku pro střelbu z malorážek je maximální vzdálenost terčů 50m.

k.2.2. Minimální vzdálenost terčů je 5 m před palebnou čárou.

l. Pravidla bezpečnosti provozu střelnice
l.1. Všeobecně

l.1.1. Na střelnici mají přístup pouze osoby na základě souhlasu správce střelnice.

l.1.2. Oprávněné kontrolní orgány Policie ČR, Ministerstva vnitra a jiné orgány ve smyslu zvláštních předpisů mají přístup na střelnici kdykoliv.

l.1.3. Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, s důrazem na osoby jevící známky požití alkoholu nebo jiných omamných látek.

l.1.4. Všechny osoby, které se během střelby zdržují na střelišti, musí být vhodně oblečeny a obuty, musí používat účinné chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých nebo jiných brýlí pro ochranu zraku. Čepice se štítkem se doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými nábojnicemi.

l.1.5. Na střelišti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

l.1.6. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je podřízena řídícímu střelby. l.1.7. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střílející a řídící střelby.

l.1.8. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou na palebné čáře být rozhodčí,
zapisovatelé a jiné oprávněné osoby, při střeleckém výcviku instruktoři a trenéři.

l.1.9. S vědomím a souhlasem správce střelnice mohou být v určeném prostoru diváci. Všechny osoby na- cházející se na střelišti musí být před zahájením střelby poučeny o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba zahájena.

l.1.10.  Opis pravidel bezpečnosti při střelbě je umístěn ve střelišti střelnice pro střelbu na 50 m.

l.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě

l.2.1. Všichni účastníci střelby jsou povinni ve smyslu poučení, které jim bylo uděleno, přísně dodržovat pravidla bezpečné manipulace se zbraní. Střelci se nesmí dotýkat spouště dříve, než mají zbraň namířenou na cíl. Jsou podřízeni pokynům správce střelnice a řídícího střelby. Za dohled nad dodržováním pravidel střelby zodpovídá určený řídící střelby.

l.2.2. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby a musí být jím poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů.

l.2.3. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a pouze na pokyn ří- dícího střelby. Ústí hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být měněn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu.

l.2.4. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého znamení (akus- tický signál, ukázání se terčů apod.).

l.2.5. Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení. Je přísně zakázáno střílet do jiných předmětů (plechovek, láhví apod.), než terčů.

l.2.6. Střelci musí okamžitě zastavit střelbu, je-li k tomu vydán povel, případně i bez povelu, pokud se v ohroženém prostoru objeví lidé nebo zvířata.

l.2.7. Střelbu musí střelec zastavit, pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné události na střelnici. l.2.8. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou nemůže odstra-
nit, zbraň zajistí, odloží hlavní ve směru střelby a závadu hlásí dohodnutým signálem řídícímu střelby.

l.2.9. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru střelby do bez- pečného prostoru na záchytný val.

l.2.10. V případě selhání náboje, pokud to umožňuje konstrukce zbraně, může střelec výstřel opakovat. Ne- dojde-li ani při opakovaném stisknutí spouště k výstřelu, musí střelec držet zbraň ústím hlavně ve směru střelby ještě po dobu alespoň 15 sekund po stisknutí spouště. Do té doby je zakázáno otevírat závěr zbraně nebo se zbraní jinak manipulovat.

l.2.11. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno jen ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel. Zbraně musí být vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným případně vyjmutým závěrem, vyklopeným válcem u revolverů, či jiným způsobem podle jejich konstrukce zabezpečené.

l.2.12. Je dovoleno přenášení zbraní v příslušných pouzdrech nebo v přenoskách. Z pouzdra je dovoleno zbraň vyjmout a manipulovat s ní na povel řídícího střelby až na palebné čáře.

l.2.13. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti.

l.2.14. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje správce střelnice. l.2.15.  Střílet lze pouze ve stanovené provozní době:

l.2.16. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba.

l.2.17. Do výstřelného prostoru lze vstoupit pouze na povel řídícího střelby, poté co byl k tomu vydán pří- slušný povel, je provedena kontrola zbraní a zbraně jsou odloženy ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel.

l.2.18. Výměnu střelců na palebné čáře si provádí řídící střelby. Před výměnou musí řídící střelby vydat po- vel k zastavení palby a přesvědčit se o tom, že zbraně jsou vybity a ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel.

m. Postup při vzniku mimořádných událostí
m.1. Obecně

m.1.1. Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném okamžiku odpovídá určený řídící
střelby, který spolupracuje se správcem střelnice a ten s příslušnými státními orgány.

m.1.2. Správce střelnice bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace provozovatele střelnice, podle závažnosti i útvar policie ČR.

m.1.3. Vybraná důležitá telefonní čísla:
tísňové volání    112
hasiči    150
záchranná služba    155
policie ČR    158
Obvodní oddělení PČR Slaný    312 522 363, 974 873 811

m.2. Zranění

m.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první pomoci a převoz zraněného do nemocnice nebo na zdravotní středisko nebo přivolá záchrannou službu.

m.2.2. V případě zranění nebo usmrcení osoby střelnou zbraní zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a jakékoliv další manipulaci se zbraněmi a střelivem a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí
útvaru policie ČR. Vyčká příjezdu policie a dále se řídí jejími pokyny.

m.3. Požár

m.3.1. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu, správce střelnice vyhlásí požární poplach a podle rozsahu požáru přivolá hasičský sbor.

m.3.2. Správce střelnice vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva a neprodleně organizuje hašení
za pomoci všech osob, které se nacházejí v areálu střelnice, a organizuje opatření, aby se požár neroz-
šířil do okolí.

m.3.3. Po příjezdu hasičů se řídí pokyny velitele zásahu.

m.4. Jiná mimořádná situace

m.4.1. Při vzniku jiné mimořádné situace správce střelnice a řídící střelby postupují tak, aby šetřili zdraví a
životy přítomných a hmotný majetek.